Wat doet het DPH?

De werkzaamheden van het DPH zijn gericht op de zwakkere in de samenleving, en vanuit die gedachte voert het DPH allerlei werkzaamheden en activiteiten uit.

Onderstaand een willikeurige greep uit werkzaamhedien of activiteiten:

  • Gesprekspartner zijn voor de burgergemeente, die als eerste verantwoordelijk is voor haar inwoners op het terrein van sociale en maatschappelijke zorg, die afhankelijk zijn van de gemeentelijke voorzieningen bij het bestrijden van armoede. Deze overheid gevraagd of ongevraagd confronteren/herinneren aan haar verplichting de juiste hulp te verstrekken.
  • Verbinden van de diaconieën van de aangesloten kerken.
  • Hulp bieden aan hen die door welke omstandigheden dan ook niet goed in de eigen behoefte kunnen voorzien, door hen de weg te wijzen naar hulpverlenende instanties.
  • Verbinden van andere vrijwilligers groepen in de maatschappij die eveneens ondersteuning verlenen bij hulpvragen, daarbij gebruik makend van de expertise van deze groepen.
  • Bewaken van misbruik door hulpvragers en deze begeleiden in de juiste omgang met de beschikbare middelen.
  • Vorming van hulpverleners binnen haar geledingen. Van de diaconieën wordt gevraagd de kosten voor deelname aan een cursus te bekostigen voor zover deze niet gedekt worden uit gelden die de burger gemeente ter beschikking stelt
  • Tenminste één keer per jaar roept het DPH de Klankbordgroep bijeen om verantwoording af te leggen van het gevoerde beleid.
  • Het DPH is een vraagbak voor diakenen en andere hulpverleners. Tevens kunnen mensen die hulp zoeken het platform benaderen. We proberen hulpverleners en hulpvragers te ondersteunen d.m.v. het geven van informatie, doorverwijzing, buddy’s, enz.

 

DPH is te bereiken via email: dphsecretariaat@gmail.com

De stuurgroep DPH bestaat uit de volgende personen:

Ineke v/d Logt (voorzitter)

Gineke Peltjes (secretaris)

Gerrit Zweers (penningmeester)

Wim Jongbloed  (lid)

Bertil Odink (lid)